Tag: thì Klenke sẽ bán Arsenal ít. Chỉ có 25 tỷ pao để trò chuyện..